دوشنبه, 04 بهمن 1395

ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مسئولين 01اساتيد دانشكده01 01بدانيم روزنام01

 مشاهده زمان جشن دانش آموختگي دانشجويان دانشكده حقوق

  شماره حساب جهت واريز شهريه      0271107110000

دانشجويان غيرايراني جهت دريافت هرگونه گواهي به دفترامور

كنسولي ،واقع دردانشكده مهندسي( تربيت بدني) مراجعه نمايند.

taghvim