شنبه, 31 تیر 1396

ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نمایش تعداد مطالب
48592
مسئولين 01اساتيد دانشكده01 01بدانيم روزنام01
پورتال01 چارت01 فرم01

 ورود به پورتال دانشجويي   سرور1 ،سرور2 ،سرور3

 توجه

 

دانشجويان محترم پورتال دانشجويان  جهت انتخاب واحد

 

،حذف واضافه از ساعت 24 دوشنبه، مورخ96/4/27 

 

الي صبح پنجشنبه مورخ96/4/29  باز ميباشد.