جمعه, 27 مرداد 1396

ما 36 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نمایش تعداد مطالب
50981
مسئولين 01اساتيد دانشكده01 01بدانيم روزنام01
پورتال01 چارت01 فرم01

 ورود به پورتال دانشجويي   سرور1 ،سرور2 ،سرور3

دانشجويان محترم كارشناسي ارشد

 باتوجه به تعطيلي سازمان مركزي دانشگاه از مورخه 14لغايت 28 مرداد دانشجوياني كه قصد دفاع از پايان نامه در اين بازه رادارند بايد تا تاريخ ،چهارشنبه 96/5/11 مجوز دفاع از سازمانمركزي اخذ نموده تا صورت جلسه دفاع آنان در دانشكده پرينتگرفته شود.

 توجه

دانشجويان جهت صدور گواهي اشتغال به تحصيل از مورخ 14لغايت 28 مرداد به آموزش دانشكده (آقايان خدادادي وفخروي )مراجعه كنند.

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی (شکاف های اجتماعی و بی ثباتی سیاسی  عصر مشروطه)

دانشجو: آمنه بذرگر زمان: پنج شنبه 12/5/96 ساعت 10 مکان: اتاق شورا