دوشنبه, 25 تیر 1397

ما 2 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نمایش تعداد مطالب
74956

ثبت درخواست نقل وانتقال دانشجويي براي نيمسال دوم سال تحصيلي96-97 فقط از طريق

 

سايت www.monada.iau.ir قابل پذيرش ورسيدگيست.زمان ثبت درخواست از

 

97/9/25الي بوده وقابل تمديد نمي باشد.