پنج شنبه, 25 مرداد 1397

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نمایش تعداد مطالب
77359

 

        كارشناسي حقوق 
 

1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي ترمي كارشناسي حقوق (95 و قبل )

1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي كارشناسي  بصورت جامع (95 و قبل )

1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي ترمي كارشناسي حقوق (96 وبعد )

1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي كارشناسي  بصورت جامع (96 و بعد )

       
         كارشناسي ارشد حقوق
 

1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي ارشد حقوق جزا وجرم شناسي

1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي  كارشناسي ارشد ثبت اسناد واملاك

1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي كارشناسي ارشد حقوق بين الملل

1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي كارشناسي ارشد حقوق عمومي 

       
        دكتري حقوق
 
1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي دكتري حقوق كيفري وجرم شناسي
1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي  دكتري حقوق خصوصي
  
         كارشناسي علوم سياسي
 
1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي كارشناسي علوم سياسي
 
 
        كارشناسي ارشدعلوم سياسي
 
1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي ارشد انديشه سياسي در اسلام
1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي  كارشناسي ارشدروابط بين الملل
1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي  كارشناسي ارشد علوم سياسي
 
        دكتري علوم سياسي
 
1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي دكتري انديشه هاي سياسي
1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي دكتري مسائل ايران
 
        كارشناسي زبان انگليسي
 
1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي نا پيوسته آموزش زبان انگليسي
1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي پيوسته آموزش زبان انگليسي
1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي پيوسته دبيري زبان انگليسي
 
        كارشناسي ارشد زبان انگليسي
 
1ess q5a0 download دانلود چارت درسي آموزش زبان انگليسي
1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي آموزش زبان انگليسي  ورودي 96
 
        كارشناسي زبان فرانسه
 
1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي پيوسته مترجمي زبان فرانسه
 
        كارشناسي ارشد زبان فرانسه
 
1ess q5a0 downloadدانلود چارت درسي ارشد ادبيات وزبان فرانسه