جمعه, 27 مرداد 1396

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نمایش تعداد مطالب
50971

 

چارتها وگرايشها 

  حقوق

كارشناسي

 كارشناسي حقوق

دانلود چارت درسي

 كارشناسي حقوق

   دانلود چارت درسي بصورت جامع

 ارشد

 كارشناسي ارشد حقوق جزا وجرم شناسي

دانلود چارت درسي

 كارشناسي ارشد ثبت اسناد واملاك

دانلود چارت درسي

 كارشناسي ارشد حقوق بين الملل

دانلود چارت درسي

 كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

دانلود چارت درسي

 كارشناسي ارشد حقوق عمومي

دانلود چارت درسي

دكتري

 دكتري حقوق كيفري وجرم شناسي

دانلود چارت درسي

 دكتري حقوق خصوصي

دانلود چارت درسي

 

 رشته سياسي

كارشناسي

 كارشناسي علوم سياسي

دانلود چارت درسي

ارشد

 كارشناسي ارشدانديشه سياسي در اسلام

دانلود چارت درسي

 كارشناسي ارشدروابط بين الملل

دانلود چارت درسي

 كارشناسي ارشد علوم سياسي

دانلود چارت درسي

دكتري

 دكتري انديشه هاي سياسي

دانلود چارت درسي

 دكتري مسائل ايران

دانلود چارت درسي

 

  انگليسي

 كارشناسي

 كارشناسي نا پيوسته آموزش زبان انگليسي

دانلود چارت درسي

 كارشناسي پيوسته آموزش زبان انگليسي

دانلود چارت درسي

 كارشناسي دبيري زبان انگليسي

دانلود چارت درسي

ارشد

 كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي

دانلود چارت درسي

 

 فرانسه

 كارشناسي

 كارشناسي پيوسته مترجمي زبان فرانسه

دانلود چارت درسي

ارشد

 كارشناسي ارشد ادبيات وزبان فرانسه

دانلود چارت درسي

دكتري

 دكتري زبان و ادبيات فرانسه

دانلود چارت درسي